Finanse

Covidowe ulgi podatkowe dla przewoźników nie większe niż 100 tys. euro

6 kwietnia 2021

Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa naczelnicy urzędów skarbowych od początku epidemii Covid-19, wydali już ponad 76,2 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 6,7 mld zł, z tytułu rozłożenia na raty podatku, odroczenia terminu jego zapłaty i umorzenia zaległości podatkowych. Wnioski podatników uzasadnione sytuacją związaną z Covid-19 rozpatrywane są w pierwszej kolejności.

 

W przypadku ulg, które stanowią pomoc de minimis, łączna wartość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro (w ciągu 3 ostatnich lat ), a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro.

 

Uzyskanie ulgi

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, można udzielić ulgi, która:

  • nie stanowi pomocy publicznej,
  • stanowi pomoc publiczną,
  • jest pomocą de minimis.

Podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) na podstawie art. 67 Ordynacji podatkowej mogą wnioskować o:

  • rozłożenie na raty należności podatkowych (wniosek RAT-Z),
  • umorzenie zaległości podatkowej (wniosek UZ-M),
  • odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych (wniosek TER-Z).

We wniosku należy opisać swoją indywidualną sytuację i uzasadnić potrzebę otrzymania ulgi. Wniosek powinien być kompletny i podpisany.

 

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach programu

Przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii, mogą również skorzystać z pomocy państwa, określonej w programie „Polskie środki antykryzysowe – COVID-19 – program dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej”. Składając wniosek do właściwego urzędu skarbowego, mogą starać się o:

  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Wsparcie takie może być udzielone przedsiębiorcy, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

 

Źródło: www.gov.pl