Prawo

Kara dla przewoźnika za SENT – uchylona

29 marca 2021

WSA w postępowaniu z udziałem Rzecznika MŚP uchylił decyzje organów, które nałożyły na przewoźnika karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł z ustawy SENT.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje organów I i II instancji, które nałożyły na przewoźnika karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł z ustawy SENT. Sąd wytknął w wyroku organom liczne uchybienia w zakresie prowadzonego postępowania.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podjął interwencję po wniosku przewoźnika, którego ukarano karą pieniężną z ustawy SENT i przyłączył się do postępowania trwającego ze skargi przedsiębiorcy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i przedstawił swoje stanowisko. Sprawa dotyczyła kontroli drogowej, która miała miejsce w pierwszych miesiącach obowiązywania ustawy SENT (w sierpniu 2017 r.).

 

Niewystarczające wyjaśnienie stanu faktycznego

W toku kontroli funkcjonariusze celno-skarbowi stwierdzili rozbieżność w zakresie miejsca dostawy wpisanego w dokumencie dostawy oraz miejsca dostawy wskazanego w zgłoszeniu SENT. Co więcej, przedmiotowe zgłoszenie SENT miało status zamknięty. W toku prowadzonego postępowania w zakresie nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej przewoźnik argumentował, iż wypełnił prawidłowo wszystkie pola w zgłoszeniu SENT i nie zamykał przedmiotowego zgłoszenia.

Organy nie wyjaśniły mających miejsce w przedmiotowej sprawie wątpliwości i wydały rozstrzygnięcie nakładające na przewoźnika karę pieniężną. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał je za sprzeczne z prawem. Sąd uzasadniając orzeczenie eliminujące z obrotu prawnego zaskarżone decyzje skupił się na niewystarczających działaniach organu I i organu II instancji w zakresie dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Za takie uznał m.in. zwrócenie się organu II instancji (po prawie 2,5 roku od dnia kontroli drogowej przewoźnika) do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, który jest administratorem systemu SENT o dostępności systemu w dniu przeprowadzenia kontroli drogowej. Ponadto Sąd uznał pozyskane w tym względzie wyjaśnienia za ogólnikowe i nie dotyczące przedmiotowego zgłoszenia SENT.

 

Ponadto Sąd zauważył m.in.:

„W rozpoznawanej sprawie nie nastąpiła zmiana miejsca dostarczenia towaru, zatem powstaje wątpliwość, czy też przewoźnik dokonał zmiany w tym zakresie bądź wygenerowane zmiany w systemie SENTXXXXXXXXXXXXX nastąpiły automatycznie w związku z zamknięciem systemu przez podmiot odbierający. Powyższe wątpliwości wymagają wyjaśnienia, jakie dane zostały wprowadzone w SENT przez podmiot wysyłający, a jakie przez przewoźnika i podmiot odbierający kluczem przynależnym do każdego z tych podmiotów.”

Zdaniem WSA organy naruszyły w sprawie zasady przewidziane w Ordynacji podatkowej (art. 122, art. 187 § 1, art. 191), dotyczące prowadzenia postępowania oraz zbierania i rozpatrywania dowodów. Końcowo WSA wskazał na cel uchwalenia ustawy SENT oraz brak rozważenia przez organy odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej przez wzgląd na interes publiczny.

 

Źródło: Biuro Prasowe Rzecznika MŚP