Finanse

Od 2021 r. nowa: płaca minimalna, stawka godzinowa i inne świadczenia

20 listopada 2020

Od 1 stycznia 2021 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2800 zł, a minimalna stawka godzinowa ze zleceń wzrośnie do 18,30 zł. Wyższa płaca minimalna to wzrost innych świadczeń ze stosunku pracy, których wysokość odpowiada tej stawce lub jej wielokrotności. Wzrosną też wszystkie te podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których bazą jest ustawowe minimalne wynagrodzenie.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustanowionego odgórnie przez Radę Ministrów. Od 1 stycznia 2021 r. wynagrodzenie minimalne dla pracowników pełnoetatowych wyniesie 2800 zł, co oznacza wzrost o 200 zł w stosunku do tegorocznej płacy wynoszącej 2600 zł.

Pracownik ma zagwarantowaną płacę minimalną za każdy przepracowany miesiąc. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia w celu porównania jej z ustawowym minimum przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych (premie, prowizje, dodatki, nagrody). Jednak przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia nie uwzględnia się:

Wynagrodzenie minimalne, ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów, to zawsze kwota brutto, tj. uwzględniająca zarówno zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki na ubezpieczenia społeczne potrącane przez płatnika. A na rękę – kwota netto – pracownik otrzymuje pensję pomniejszoną o przymusowe narzuty publicznoprawne, a także wpłatę na PPK – w przypadku uczestników akcji oszczędnościowej. Wartość tę uzyskuje się, stosując na liście płac ustawowe wskaźniki podatkowo-składkowe, tj. miesięczną normę kosztów uzyskania przychodów, tzw. kwotę zmniejszającą podatek, o ile pracownik jest do niej uprawniony i stawki podatku z tabeli dwustopniowej skali podatkowej oraz stopy procentowe składek na poszczególne ryzyka ubezpieczeń.

W 2021 r. parametry te pozostaną na poziomie obowiązującym od 1 października 2019 r. Wobec tego wynagrodzenie minimalne netto dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy, mającej prawo do:

  • kosztów uzyskania przychodów w wysokości 250 zł,
  • kwoty zmniejszającej podatek poprzez złożenie w zakładzie pracy oświadczenia PIT-2 (przed pierwszą wypłatą w danym roku podatkowym) – 43,76 zł,
  • stawki podatku – 17 proc.

– wyniesie 2061,67 zł, co wynika z wzorcowej listy płac (bez PPK, o czym niżej).

 

Źródło: www.gazetaprawna.pl

Autor: Izabela Nowacka