Prawo

Zmiany w drogowych kontrolach technicznych

30 lipca 2019

12 lipca Senat przyjął ustawę o zmianie zapisów znajdujących się w dwóch ustawach: Prawo o ruchu drogowym oraz transporcie drogowym. Przyglądając się sytuacji transportu ciężkiego na polskich drogach, nadal nie możemy mówić o tym, że w kraju nad Wisłą, wszystkie pojazdy są w pełni sprawne technicznie. Wycieki płynów, niesprawne układy hamulcowe czy też zużyte opony są niestety częstym zjawiskiem.

Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej. Kontrola ta dotyczy zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 2000/30/WE.

Kogo dotyczą zmiany?

Przedmiotem regulacji dyrektywy 2014/47/UE jest drogowa kontrola techniczna pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób (tj. pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą), pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków i mających maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t. Ustawa obejmuje również przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągniki kołowe użytkowane głównie na drogach publicznych (do komercyjnego drogowego transportu towarów o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h)

Więcej dokumentów i informacji

Po pierwsze – nowelizacja przewiduje obowiązek posiadania przez kierowcę protokołu aktualnej drogowej kontroli technicznej, jeżeli takowa została przeprowadzona. Po drugie – zmian spodziewać się mogą również kierowcy tych pojazdów, które zarejestrowane są poza granicami naszego kraju.

– Kierowca przemierzający polskie drogi będzie zobowiązany posiadać potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego (zawierającego co najmniej: numer VIN, numer nadwozia, podwozia, ramy pojazdu, numer rejestracyjny, kraj pojazdu). Ważne dla kontrolujących będą również takie informacje jak: miejsce i data przeprowadzonego badania, wykaz stwierdzonych usterek i ich kategorie, nazwę organu kontrolnego lub stacji kontroli pojazdów. Istotnym elementem będzie też podpis oraz numer ewidencyjny diagnosty, który przeprowadził badanie – komentuje Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP.

Dwa rodzaje kontroli i dodatkowe założenia

Zupełną nowością jest podzielenie kontroli na wstępne i szczegółowe. – Na podstawie wyników wstępnej drogowej kontroli technicznej, kontrolujący będzie mógł podjąć decyzję o skierowaniu pojazdu na szczegółową drogową kontrolę techniczną, która będzie przeprowadzana w mobilnych stacjach kontroli drogowej – kontynuuje Mariusz Hendzel. Ponadto ustawa wprowadza obowiązek, by wstępne kontrole drogowe stanu technicznego pojazdów objętych dyrektywą, w każdym roku równały się wartości co najmniej 5 proc. łącznej liczby takich pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Nowelizacja zakłada jednocześnie wymianę informacji, dotyczących stwierdzenia w pojeździe usterek, pomiędzy właściwymi organami kontrolnymi państw członkowskich UE.

Ustawa zostanie przedstawiona prezydentowi RP do podpisu i zacznie obowiązywać po upływie 3 miesięcy od jej ogłoszenia.

Źródło: ITD-PIIP