ZUS utrudnia wydawanie certyfikatów A1

Zaświadczenie A1 to jeden z ważniejszych dokumentów dla polskich firm transportowych świadczących usługi międzynarodowe. Jego uzyskanie często decyduje o tym, czy polska firma wyśle swoich kierowców za granicę. Certyfikat A1 stanowi bowiem poświadczenie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym pracownika w Polsce w sytuacji delegowania takiego pracownika do innego kraju UE. Jest on niezbędny dla uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Posiadanie zaświadczenia A1 i EKUZ gwarantuje kierowcom korzystanie z opieki zdrowotnej na terenie całej Wspólnoty.

Ośrodek interesów życiowych

Niestety ZUS nie ułatwia uzyskiwania zaświadczeń A1 dla kierowców ukraińskich. Coraz częściej firmy transportowe stają przed problemem odmowy ich wydawania. Niejednokrotnie trudności zaczynają się już na etapie wypełniania wniosków, kiedy ZUS żąda absurdalnie szczegółowego wyliczenia państw, przez które będą przejeżdżać kierowcy w ramach swojej pracy oraz dokładnej ewidencji czasu, który spędzą w poszczególnych krajach. Oczywiście podanie takich informacji przed rozpoczęciem podróży jest niemożliwe i obarczone dużym marginesem błędu – stąd, nie powinno stać się podstawą do podjęcia decyzji o przyznaniu zaświadczenia A1. Przygotowanie planu podróży nie jest jednak największą bolączką.