Zarządzanie

KORONAWIRUS: Zielone korytarze na terenie UE

25 marca 2020

Komisja przedstawiła w poniedziałek 23 marca nowe praktyczne rozwiązania dotyczące wdrażania wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami, aby utrzymać stały przewóz towarów w całej UE podczas pandemii.

Z zielonych korytarzy mogą korzystać pojazdy przewożące wszystkie towary bez wyjątków (pierwotnie miały być przeznaczone tylko dla towarów takich jak leki czy żywność). Zielone korytarze mają pomóc zminimalizować czas przekraczania granic do 15 minut.

Skrócenie czasu oczekiwania na granicach ma nastąpić między innymi dzięki podjęciu następujących działań:

procedury na przejściach granicznych dla zielonych korytarzy należy ograniczyć i uprościć do niezbędnego minimum. Kontrole i badania przesiewowe należy przeprowadzać bez konieczności opuszczania przez kierowców pojazdów, a sami kierowcy powinni być poddawani jedynie minimalnym kontrolom;

kierowców pojazdów towarowych nie należy prosić o przedstawianie żadnego innego dokumentu niż paszport/ dowód osobisty i prawo jazdy oraz, w razie konieczności, zaświadczenie od pracodawcy. Należy dopuścić elektroniczne składanie/wyświetlanie dokumentów;

wzywa się państwa członkowskie do czasowego zawieszenia wszystkich obecnych na ich terytorium zakazów jazdy, takich jak zakaz jazdy w weekend czy w nocy oraz zakazy sektorowe;

zachęca się państwa członkowskie do utworzenia bezpiecznych korytarzy transportowych, aby umożliwić prywatnym kierowcom i ich pasażerom, takim jak pracownicy służby zdrowia i transportu, a także obywatelom UE powracającym do domów, niezależnie od ich narodowości, bezpośredni priorytetowy przejazd w każdym niezbędnym kierunku w ramach sieci TEN-T. Jednoczenie muszą oni ściśle przestrzegać zasad dotyczących przebywania na wyznaczonej trasie i robienia koniecznych minimalnych przerw na odpoczynek

wystarczające do poświadczenia, że dany pracownik prowadzi działalność w zakresie transportu międzynarodowego, powinno być okazanie uznanego na szczeblu międzynarodowym świadectwa kwalifikacji; w przypadku braku takich świadectw (nie wszyscy międzynarodowi kierowcy je posiadają), wystarczające powinno być zaświadczenie podpisane przez pracodawcę;

te zasady powinny mieć również zastosowanie do obywateli państw trzecich, jeżeli są one niezbędne do zapewnienia swobodnego przepływu towarów w obrębie UE i na jej terytorium.

 

Wdrożenie powyższym wytycznych leży w gestii poszczególnych państw członkowskich.

 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_510