Prawo

Korzystne wyroki NSA w sprawie przeciążeń

13 czerwca 2019

Europejski Trybunał Sprawiedliwości 21 marca orzekł, że Polska uchybiła dyrektywie w sprawie dostosowania sieci dróg do wymogów unijnych, nie zmieniwszy nośności dróg do 11,5 t.

 

W konsekwencji NSA uchyla niekorzystne dla przewoźników wyroki wydane w oparciu o przepisy niezgodne z prawem wspólnotowym. – W jednej rozpoznawanych spraw, wyrokiem z 11 czerwca 2019 r. w sprawie II GSK 334/14 Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną przewoźnika, uchylił wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz wydane w sprawie decyzje administracyjne, jednocześnie umarzając postępowanie administracyjne – mówi Mariusz Hendzel z Kancelarii Transportowej ITD-PIP.

W toku postępowania na przewoźnika nałożono karę w wysokości 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnego nacisku na pojedynczej osi pojazdu. Podczas kontroli stwierdzono, że wynosił on 10,7 t, natomiast droga zaliczyła się do tych, na których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t.

Polska wchodząc do Unii Europejskiej, implementowała dyrektywę Rady 96/53/WE i zobowiązała się dostosować nośność dróg do nacisku 11,5 t. NSA przychylił się do argumentacji przewoźnika uznając, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie art. 3 i 7 dyrektywy Rady 96/53/WE z 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym, a także obciążenia w ruchu międzynarodowym, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r., w związku z pkt. 3.1 i 3.4 załącznika I do wspominanej dyrektywy. – Należy wskazać, że ustawa o drogach publicznych w art. 41 ust. 1 dopuszcza ruch pojazdów o maksymalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Jednak już w ust. 2 i 3. tego samego art. ogranicza dopuszczalne naciski do 8 i 10 t w zależności od kategorii drogi – zauważą Mariusz Hendzel.

Uznanie przepisów art. 41 ustawy jako niezgodnych z prawem unijnym przyczynia się do tego, iż prawo krajowe nie ma w tym zakresie zastosowania, co skutkuje korzystnymi dla przewoźników rozstrzygnięciami.

Źródło: ITD-PIP