Prawo

Nowy wymóg dokumentacyjny na Węgrzech

14 stycznia 2019

Na Węgrzech zdarzyły się przypadki nakładania kar przez służby kontrolne za brak w pojeździe ,,międzynarodowego certyfikatu badania technicznego”. Kary nałożono, mimo że w dowodach rejestracyjnych znajdowały się pieczęcie diagnostów, poświadczające ważność badań technicznych i dopuszczenie pojazdu do ruchu. O takich przypadkach zostało poinformowane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych przez samych przewoźników.

Z informacji napływających do ZMPD od Węgierskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych MKFE wynika, że podstawą wymagania przez tamtejsze służby zaświadczeń dotyczących badań technicznych w wersji papierowej jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej, dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych, poruszających się w Unii oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE. Według art. 7 dyrektywy, państwa członkowskie UE mogą wymagać przechowywania w pojeździe takiej dokumentacji oraz udostępniania jej przez przedsiębiorcę i kierowcę pojazdu.

W związku z tym ZMPD zaleca wyposażenie pojazdów w zaświadczenie o przeprowadzeniu badania technicznego, wydanego przez diagnostów na stacjach kontroli pojazdów. ML

Źródło: oprac. ZMPD/DTR/TM