Obciążenia, obowiązki i bezkarni związkowcy

Katarzyna Wilczyk

Rok 2019 przyniósł sporo istotnych zmian w zakresie prawa pracy. Dotyczą one w szczególności kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych czy nowej formy zabezpieczenia emerytalnego – Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zmiany odnoszą się do wszystkich przedsiębiorców, bez względu na branżę. Dotknęły zatem i firmy transportowe.

Istotnymi nowelizacjami zostały objęte zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników. Możliwe jest prowadzenie jej w formie elektronicznej. Skrócony został też okres jej przechowywania. Konsekwencją tych przepisów są nowe obowiązki dotyczące zasad wydawania świadectw pracy. Odwrócona została reguła odnosząca się do sposobu wypłaty pracownikom wynagrodzenia.

Nowy rok przyniósł rewolucyjne zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Przede wszystkim wynikają one z rozszerzenia kręgu osób w nich zrzeszających się. W 2019 r. wystartują Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), jako dodatkowy system zabezpieczenia emerytalnego. W pierwszej kolejności obejmą one podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób – od 1 lipca. W kolejnych latach obowiązki w zakresie PPK odnosić się będą do firm zatrudniających też mniejszą liczbę pracowników. Większość tych zmian wejdzie w życie już 1 stycznia. Przedsiębiorcy mają więc mało czasu, aby się do nich przygotować.

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej

            Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy mają wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników. Do 1 stycznia 2019 r. mogły być one prowadzone wyłącznie w formie papierowej, co dla wielu firm było i jest nie lada wyzwaniem. Od nowego roku pracodawca ma wybór. Może pozostać przy formie papierowej lub zdecydować się na elektroniczną. Ta ostatnia jest równoważna z papierową. Co więcej, jeżeli pracodawca zmienia formę na elektroniczną i okaże się, że nie spełnia ona jego oczekiwań, w każdej chwili może powrócić do papierowej wersji dokumentacji.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Transport Manager 6(36) grudzień-styczeń 2018/2019 str. 100-104

Katarzyna Wilczyk