Prawo

Dania: zmienia przepisy o transporcie kombinowanym

28 sierpnia 2018

Rząd Danii dokonał zmiany zasad prowadzenia transportu kombinowanego. Wszystko to, aby sprostać wymogom Dyrektywy 92/106/EEC i w reakcji na presję ze strony Komisji Europejskiej.

W świetle zmiany za operacje transportu kombinowanego pomiędzy krajami UE uznaje się operacje bez względu na miejsce pochodzenia lub przeznaczenia towarów (włączając kraje poza UE). Ponadto potwierdzenie operacji transportu kombinowanego nie musi być wyłącznie w formie dokumentacyjnej (opatrzonej pieczęciami), ale również w innej formie. Operacje świadczone przez zagranicznych przewoźników z załadunkiem lub wyładunkiem na terytorium Danii będą klasyfikowane jako operacje kabotażowe.

Oryginalny tekst regulacji osiągalny jest na stronie https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201368 w języku duńskim.

 

Źódło: www.pisil.pl za CLECAT Newsletter 2018/30