Prawo

Pakiet Sprawiedliwości Społecznej – coś więcej niż Pakiet Mobilności

19 marca 2018

13 marca Marianne Thyssen, unijna komisarz ds. zatrudnienia, przedstawiła zarys wprowadzania do systemów prawnych państw członkowskich idei socjalnych, wynikających z Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Priorytetowym działaniem jest powołanie Europejskiego Urzędu ds. Pracy, co jest elementem kolejnego pakietu inicjatyw ustawodawczych Komisji Europejskiej, zwanego Pakietem Sprawiedliwości Społecznej.

Zdaniem Thyssen Urząd ma wspierać uczciwą mobilność w Unii Europejskiej. Komisja chce, by Urząd działał już od 2019 r. Dalsze inicjatywy w ramach Pakietu Sprawiedliwości Społecznej będą przedstawione w II kwartale 2018 r.

Jak czytamy w projekcie rozporządzenia – jako akt prawny rozporządzenie będzie bezpośrednio skuteczne w państwach członkowskich bez konieczności dodatkowych czynności legislacyjnych po ich stronie. Celem Urzędu ma być:

  • ułatwienie dostępu osobom indywidualnym oraz pracodawcom do informacji o ich uprawnieniach i obowiązkach jak i stosowanych usługach z tym związanych (np. w zakresie promowania inicjatyw związanych z mobilnością, stażami etc);
  • wspieranie współpracy między państwami członkowskimi w transgranicznym wykonywaniu/egzekwowaniu prawa Unii Europejskiej, w tym ułatwianiu wspólnych inspekcji;
  • prowadzenie mediacji oraz ułatwianie rozwiązań w przypadku sporów transgranicznych pomiędzy instytucjami krajowymi lub w przypadku zaburzeń runku pracy.

Analizując dalej projekt rozporządzenia, Urzędowi ds. Zatrudnienia powierzono takie zadanie jak:

  • ułatwianie dostępu do informacji o prawach i obowiązkach osób indywidualnych i pracodawców w sytuacjach transgranicznych oraz usług transgranicznych (wskazanych jak wyżej);
  • koordynacja oraz wspieranie wspólnych, uzgodnionych inspekcji;
  • analiza oraz ocena ryzyka związana z mobilnością transgraniczną;
  • wspieranie państw członkowskich w skutecznym, efektywnym wykonywania prawa UE;
  • mediacja w sporach między instytucjami państw członkowskich w zakresie wykonywania prawa UE;
  • ułatwianie współpracy pomiędzy interesariuszami w sytuacjach transgranicznych zaburzeń rynku pracy.

Innymi słowy jednym z istotnych celów nowego Urzędu ma być silne wzmocnienie kontroli delegowania pracowników w UE poprzez wspieranie prowadzenia skoordynowanych i wspólnych inspekcji pracodawców w UE celem zwalczania nadużyć. W IV kwartale 2017 r. Komisja Europejska prowadziła konsultacje społeczne dotyczące Urzędu, w tym konsultacje z branżą transportu, w których uczestniczył związek pracodawców Transport i Logistyka Polska. TLP wyraziło obawy, że ogólnikowe brzmienie propozycji KE może prowadzić do nadużyć, celem nie zwalczania nieuczciwej konkurencji i innych naruszeń prawa, lecz ograniczania dostępu do rynków lokalnych pracodawcom zagranicznym w ramach swobody świadczenia usług.

Źródło: www.tlp.org.pl