Finanse

Ważne dla przedsiębiorców zmiany prawne i podatkowe 2018 – w pigułce

2 stycznia 2018

Prezentujemy krótkie zestawienie zmian prawno-podatkowych, obowiązujących od początku 2018 r. i tych, które mają zostać wprowadzone w tym roku. Przygotował je Jacek Kowalewski, adwokat, Associate w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie.

INNOWACYJNOŚĆ / PODATKI

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Od 1 stycznia tzw. druga ustawa o innowacyjności w gospodarce wprowadza zmiany w ustawach podatkowych i m.in.:

  • zwiększa wysokości ulgi od podstawy obliczenia podatku w związku z kosztem uzyskania przychodów poniesionym na działalność badawczo-rozwojową (do 100 lub 150 %);
  • doprecyzowuje katalog ww. kosztów kwalifikowanych;
  • a w odniesieniu do start-upów, będących osobami prawnymi – doprecyzowuje sposób opodatkowania pożyczki konwertowanej na akcje lub udziały.

Ponadto, też od 1 stycznia:

  • zacznie obowiązywać tzw. minimalny podatek dochodowy z tytułu własności środka trwałego (np. centrum handlowego) położonego na terytorium Polski, którego wartość początkowa przekracza 10 000 000 zł;
  • zaliczenie kosztów usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze do kosztów uzyskania przychodu będzie możliwe tylko do wysokości 3 mln zł kosztów tych świadczeń;
  • w zakresie PIT:  od 1 stycznia preferencyjne koszty uzyskania przychodów (50%) przysługiwać będą tylko określonym zawodom – podczas gdy do końca 2017 r. stosowanie tej preferencji było i jeszcze jest uzależnione przede wszystkim od tego, czy przychód został uzyskany z tytułu wykonania utworu lub innego wykonywania praw z zakresu regulacji prawa autorskiego, bez względu na wykonywany przez podatnika zawód.

INNOWACYJNOŚĆ / PODATKI

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności.

Ustawa co do zasady zwalnia z podatku CIT dochód z tytułu zbycia udziałów (akcji), nabytych w latach 2016-2023, przez spółkę kapitałową lub spółkę komandytowo-akcyjną zaangażowaną w działalność badawczo-rozwojową. Wejście w życie: 1 stycznia.

PODATKI

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Od 1 stycznia obowiązek przekazywania przez podatników organom podatkowym tzw. jednolitego pliku kontrolnego, czyli w języku ustawy: ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych „w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej” – obejmie także mikroprzedsiębiorców. Struktury logiczne można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

PRAWO SPÓŁEK

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Etap legislacyjny: po opiniowaniu, w Radzie Ministrów

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303406

Projekt obejmuje m.in.:

  • wskazanie, że członkowie zarządu spółki kapitałowej składają oświadczenie o swojej rezygnacji sądowi rejestrowemu, a członkowie rady nadzorczej – spółce;
  • uregulowanie skutków nabycia (objęcia) udziału (lub akcji) ze środków pochodzących z majątku wspólnego, w sytuacji gdy stroną czynności prawnej jest tylko jeden z małżonków;
  • doprecyzowanie zasad reprezentacji spółki w likwidacji;
  • doprecyzowanie skutków czynności prawnej dokonanej albo przez rzekomy organ osoby prawnej albo przez organ osoby prawnej, lecz z przekroczeniem umocowania.

PRAWO SPÓŁEK

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

Etap legislacyjny: opiniowanie, w Radzie Ministrów

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294656

Projekt przewiduje m.in. tzw. dematerializację akcji (a także innych tytułów w dochodach lub w podziale majątku spółki) – uprawnienia będą potwierdzane w formie elektronicznej.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Od 1 stycznia 2018 r. w elektronicznym katalogu dokumentów w KRS spółek z o.o., akcyjnych, komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich będą udostępniane także sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowane sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej. Natomiast w rejestrze przedsiębiorców KRS pojawiać się będą wzmianki o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców

Etap legislacyjny: skierowano do komisji sejmowej po I czytaniu, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-148-17

Projekt uzależnia zakwalifikowanie działalności do działalności gospodarczej od przekroczenia pułapu przychodu, a także wprowadza klauzulę rozstrzygania niedających się wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym. Przewidywana jest też możliwość zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Ustawa ustalałaby różne zasady ogólne postępowania administracyjnego z udziałem przedsiębiorcy, a także wprowadzałaby instytucję indywidualnej interpretacji w sprawach daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Etap legislacyjny: w komisji prawniczej Rządowego Centrum Legislacji, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300657

Ustawa wprowadziłaby możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego odpowiedzialnego za zarząd wyodrębnioną częścią majątku zmarłej osoby (prowadzącej za życia indywidualną działalność gospodarczą). Zarządca byłby umocowany do czynności sądowych i pozasądowych.

Zarządcę mógłby wskazać i wpisać go do CEIDG sam przedsiębiorca, co zapewniłoby automatyczną kontynuację działalności. Mógłby nim być prokurent. Alternatywnie, osoby uprawnione mogłyby powołać zarządcę sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy. Zarządca sukcesyjny miałby obowiązek zarządzania przedsiębiorstwem zasadniczo aż do momentu dokonania działu spadku albo wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego z innych przyczyn. Instytucja zarządcy miałaby być stosowana także do wspólników spółek cywilnych.