Prawo

Odpoczynek tygodniowy poza kabiną

Paulina Eliasz 28 sierpnia 2017

Tematem budzącym wiele kontrowersji wśród przewoźników jest aktualnie zakaz spędzania odpoczynków weekendowych w kabinie pojazdów. Aktualnie obowiązuje on na terenie: Francji, Belgii, Holandii, a od niedawna również w Niemczech. Zapowiadają się również zmiany w przepisach we Włoszech.

Okres odpoczynku kierowcy został unormowany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z 15 marca 2006 r. Rozporządzenie to definiuje „tygodniowy okres odpoczynku” jako tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje regularny tygodniowy okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku. Regularny tygodniowy okres odpoczynku oznacza odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin, natomiast skrócony tygodniowy okres odpoczynku oznacza odpoczynek trwający krócej niż 45 godziny, który można, skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin.
Warto zaznaczyć, że zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem w art. 8 pkt. 8, jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

Kary za złamanie zakazu?

[emaillocker id=”1155″]

Francja

Z dniem 11 lipca 2014 r. we Francji wprowadzono drastyczne kary za wykonywanie regularnych odpoczynków tygodniowych w pojeździe przez kierowcę w transporcie międzynarodowym, sięgające do 30 tys. euro, co nie wyklucza także kar pozbawienia wolności do roku dla osób zarządzających transportem. Na chwilę obecną jednak średnia wysokość rzeczywiście nakładanych kar za powyższe naruszenia wynosi ok. 2,3 tys. euro. Chociaż przepisy ustawy nr 2014‒790 z 10 lipca 2014 r. w zakresie „walki z dumpingiem socjalnym” są w kwestii zasad kontroli odpoczynków tygodniowych niejasne, francuska policja przyjęła określone metody weryfikacji okoliczności związanych z odpoczynkiem tygodniowym. Mianowicie jeżeli z okazanych danych wynika, że kierowca realizował tygodniowy odpoczynek regularny we Francji, kontrolerzy żądają okazania jakichkolwiek dokumentów potwierdzających fakt spędzania odpoczynku poza pojazdem. Do tych dokumentów należą oczywiście rachunki hotelowe, a także zaświadczenia pracodawcy z podaniem okoliczności związanych z odbiorem odpoczynku (u rodziny, na bazie kontrahenta, u klienta itp).
W przypadku stwierdzenia przez kontrolującego naruszenia zasad odbioru odpoczynku tygodniowego, dalsza podróż może być kontynuowana wyłącznie po opłaceniu wymierzonej kary pieniężnej.

Belgia

21 czerwca 2014 r. Belgia wprowadziła karę za regularny odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu. Kara wynosi 1,8 tys. euro. Przedstawiciele belgijskich służb kontrolnych odpowiedzieli na najczęściej zadawane pytania w sprawie kontroli odbioru odpoczynku regularnego tygodniowego w kabinie pojazdu. Na pytanie: „Czy służby kontrolne sprawdzą okresy odpoczynków regularnych tygodniowych, które wypadały w 28-dniowym okresie kontrolnym, inne niż aktualnie kontrolowany? Czy wymagane będzie zaświadczenie o miejscu odbierania odpoczynku tygodniowego regularnego? ” służby kontrolne odpowiadają: „Fakt odbierania odpoczynku regularnego tygodniowego w kabinie pojazdu musi być stwierdzony przez organ kontrolny na miejscu. Naruszenie może być stwierdzone jedynie „na gorącym uczynku”. Kontrolujący nie mogą żądać dowodów, że kierowca nie odbierał odpoczynku regularnego w kabinie pojazdu we wcześniejszym okresie. Kontrolujący w takiej sytuacji nie będą wymagać żadnych zaświadczeń od pracodawcy.”

Niemcy

Przepisy dotyczące wykorzystywania regularnych odpoczynków tygodniowych w pojeździe na terenie Niemiec weszły w życie 25 maja 2017 r. Wg nowo wprowadzanych przepisów odpowiedzialność za prawidłowość korzystania z odpoczynków będzie nakładana zarówno na przewoźników, jak i zatrudnionych kierowców. Kwota mandatu za spędzenie tygodniowej 45-godzinnej przerwy w kabinie wynosi 500 euro dla kierowcy oraz 1,5 tys. dla jego pracodawcy, a nie tak jak dotychczas wskazywano 60/180 euro za każdą godzinę nieprawidłowo wykorzystanego odpoczynku. Do kontroli będzie uprawniona zarówno policja, jak i urzędnicy BAG oraz służby celne.

Holandia

Od maja 2014 r. holenderskie prawo, konkretnie zbiór ATBv, który dotyczy czasu szeroko rozumianej pracy, przewiduje karę za 45-godzinną przerwę odbytą w kabinie ciężarówki – 1,5 tys. euro dla właściciela firmy. Mimo, że w Holandii prawo zabraniające spania w kabinie ciężarówki zostało wprowadzone już jakiś czas temu, nie było do tej pory egzekwowane. Wraz z wprowadzeniem obostrzeń Unii Europejskiej wszystko może się zmienić, gdyż kraj ten może być traktowany jako miejsce bazy dla kierowców.

Czy „pakiet drogowy” pomoże?

Jak wynika z powyższej analizy decyzja w zakresie penalizowania odbioru odpoczynku tygodniowego w kabinie należy do państwa członkowskiego i jest wprowadzana na poziomie przepisów krajowych. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 – kary powinny być skuteczne, proporcjonalne, odstraszające oraz niedyskryminujące.
Patrząc na obowiązujące w obecnym stanie prawnym regulacje krajowe, wątpliwość budzi proporcjonalność tych sankcji w stosunku do rodzaju naruszenia przepisów, a także rozpiętość możliwości nałożenia kary w zależności od kraju. Poszczególne państwa członkowskie autonomiczną decyzją mogą wprowadzić, jak widać, dość dowolnie wysoką karę i to właściwie z dnia na dzień. Śladem sąsiadów podążać chcą także Włosi, którzy podczas spotkania w dniu 17 maja 2017 r. zapowiedzieli, że zamierzają zaostrzyć środki do walki z dumpingiem socjalnym (tzw. Manovrina 2017), wskazując wyraźnie na możliwość wprowadzenia zakazu odbierania regularnego odpoczynku w kabinie. Niestety, pozytywnych zmian nie przyniesie także zaprezentowany przez Komisję Europejska w dniu 31 maja 2017 r. „Pakiet drogowy”, który podtrzymuje założenie ogólnoeuropejskiego zakazu odbioru regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu pod groźbą surowych kar.

Artykuł pochodzi z wydania czerwiec-lipiec (Nr 3/2017) czasopisma Transport Manager

[/emaillocker]