Prawo

Negatywna opinia Senatu o pakiecie mobilności

31 lipca 2017

27 lipca 2017 r. Senat  negatywnie zaopiniował propozycje Komisji Europejskiej dotyczące nowelizacji prawa unijnego w zakresie transportu, czyli tzw. pakietu mobilności. Według wyższej izby polskiego parlamentu jest on niezgodny z unijną zasadą pomocniczości.

– Opinia Senatu utwierdza nas w przekonaniu, że stanowisko polskiego rządu wobec pakietu mobilności jest słuszne. Konsekwentnie podkreślam, że propozycje Komisji Europejskiej stoją w sprzeczności z fundamentalnymi zasadami jednolitego rynku i ograniczyłyby konkurencyjność wielu europejskich przedsiębiorstw transportowych, nie tylko polskich – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Opinia senatorów

Senatorowie zgodzili się co do tego, że projekt zmiany dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w sektorze transportu drogowego jest niezgodny z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Według nich proponowane zmiany mogą przyczynić się do załamania kluczowego sektora polskiej gospodarki, związanej z transportem drogowym. Jak piszą w opinii: „opracowane raporty wskazują na potencjalnie istotne negatywne konsekwencje proponowanych regulacji, związane z upadkiem firm transportowych oraz zwolnieniami pracowników sektora transportu. Skutki te niewątpliwie stoją w sprzeczności z celami funkcjonowania wspólnego rynku, opartego na fundamentalnej swobodzie przepływu usług oraz poszanowaniu prawa konkurencji”. Członkowie izby wyższej parlamentu podkreślili, że polityka transportowa UE powinna realizować cele traktatowe, szczególnie te, odnoszące się do funkcjonowania rynku wewnętrznego „w ramach społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności zmierzającej do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego”.

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Jak podają przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIB) Propozycje regulacji prawnych, na które składa się tzw. pakiet mobilności, są w centrum zainteresowania ministerstwa od 2016 r. Kierownictwo resortu odbyło kilkadziesiąt spotkań poświęconych temu tematowi – z przedstawicielami Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier i Wielkiej Brytanii. W ocenie MIB zaprezentowany pakiet zamiast sprzyjać mobilności, doprowadzi do jej ograniczenia. Zawarte w nim rozwiązania są niezgodne z priorytetami rozwoju europejskiej polityki transportowej, wyznaczonymi w Białej Księdze Transportu z 2011 r.

MIB konsekwentnie realizuje plan działań, który zakłada zabezpieczenie interesów polskich przedsiębiorców i konsumentów. Potwierdza to obecność i rozmowy ministra Andrzeja Adamczyka w dniu publikacji pakietu w Brukseli, czy też uzgodnienie Wspólnego Oświadczenia Ministrów Transportu Bułgarii, Litwy, Łotwy, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji i Węgier podczas posiedzenia Rady TTE w czerwcu 2017 r.